توجه به تفکر و ایده های استراتژیک
رمــــز مــــــــوفـــقـیـت روشـــنـــگـــــران

فرآیند آموزش و پرورش یک جریان پویا است که این جریان ازهمه عوامل و شرایط موجود در فراگیر که اصلی ترین عضو این فرآیند می باشد ،تأثیر می پذیرد و مدرسه به عنوان " بزرگترین و مؤثرترین نهاد در شکل گیری شخصیت علمی و رفتاری دانشآموزان نقــش قابل توجهی درجریان پویای یاددهی و یادگیری دارد هدف آموزش و پرورش در این دوره تربیت انسانهای دانا، توانا، سالم و خلاق است و از سوی دیگر موفقیت و شادابی نسل آینده این مرزو بوم در گرو نگاهی متفاوت به نظام آموزش و پرورش است نگاهی که بتواند شرایط مطلوبی را برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی فرزندانمان متناسب با نیازهای جامعه اطلاعاتی امروز و آینده به وجود آورد.

بدیهی است که داشتن تفکر و نگرش سیستماتیک و چشماندازی قوی و اصولی در استراتژی راهبردی یک مؤسسه آموزشی، اثر قابل توجهی بر تعالی و پیشرفت و نیل به کمال انسانیت و معتقد بودن بر اصول و تعاملات اجتماعی صحیح دانشآموزان خواهد داشت. بنابراین ما در روشنگران به این معتقدیم که "مدرسه یک سیستم است که کوچکترین فرایند آموزش و پرورش یک جریان پویا است که این جریان اتفاقی که در یکی از اجزای آن رخ دهد بر کل سیســتم تأثیرگذار است، پس داشتن نگرش و تفکر از همه عوامل و شــرایط موجــود در فراگیر که اصلیترین سیستماتیک جزء لاینفک مدیریت است، لذا استراتژی روشنگران بر اساس (هــدفـمنــدی+بــرنــامــه‌ریــزی‌+ نـــظــم در اجــرا =مــوفــقــیــت )
تعریف شده است و اجرا می گردد.

اجراي استراتژي

اجرای‌استراتژی‌آموزشی‌ دبیرستان‌روشنگران‌دو‌‌بال‌اصلی‌دارد‌،‌یکی‌
تقــویــم‌اجــرایـی‌و‌دیگری مشاورین‌اجرایی:
ابزار اصلی برنامه ریزی برای دانش آموزان تقویم اجرایی ،معتبرترین وبا ارزش ترین وسیله جهت اثبات اجرا و عمل به تعهدات و ادعاهایمان می باشد. ماه ها پیش از شروع هر سال تحصیلی و منطبق بر سالنمای همان سال ، طراحی تقویم اجرایی آغاز می گردد که نتیجه آن کتابچه ای است که برنامه راه سال دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی به دانش آموز تحویل می گردد و اجرای دقیق آن توسط مشاورین آموزشی کنترل و نظارت می شود.

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس