متقـاضـی ثبـت نام ورودی پـایـه یـازدهــــم

فرم ثبت نام ورودی پایه یازدهم

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • جدا کننده بخش

    وضعیت تحصیلی مدرسه فعلی
  • سوابق تحصیلی ورودی پایه یازدهم

    تا زمانی که کارنامه نوبت اول دهم را دریافت نکرده اید ثبت نام انجام ندهید.سیستم یا گوشی خود را در حالت انگلیسی قرار دهید و به جای ممیز از نقطه در صفحه اعداد استفاده کنید.
  • مشخصات پدر خانواده

  • مشخصات مـادر خانواده

  • مشخصات محل سکونت

این یک سایت آزمایشی است
ساخت با دیجیتس